disclaimer / webblad vrywaring
 
 
 

Kareedouw Kreosoot Werke (Edms) Beperk is die eienaar van al die inligting en/of data wat op hierdiewebblad vertoon word en behou alle kopiereg voor.Kareedouw Kreosoot Werke (Edms) Beperk wend alle redelike pogings aan om te verseker dat dieinligting wat op hierdie webblad verskyn, betroubaar en korrek is. Kareedouw Kreosoot Werke (Edms)Beperk sal egter nie verantwoordelik gehou kan word vir enige foute, weglatings of voorstellings of dieresultate wat verkry is na aanleiding van die gebruik van die inligting nie.

Webblad Vrywaring

BELANGRIK:

Hierdie Webblad en die inligting wat daarin verskyn is vertroulik en mag geprivilegeerd enwetlik beskerm wees. Dit is slegs bedoel vir die gebruik van die individu of entiteit aan wie dit gerig issowel as enige ander individu of entiteit wat gemagtig is om dit te ontvang.

  • Hierdie elektroniese boodskap (insluitend enige aanhangsels) bevat vertroulike inligting watslegs bedoel is vir die aandag van die persoon aan wie dit geadresseer is. Indien die boodskapnie vir u bedoel is nie stel asseblief die afsender in kennis en verwyder die boodskap en enigeaanhangsels van u rekenaar. U word verder hiermee in kennis gestel dat enigeopenbaarmaking, kopiëring of verspreiding van die inhoud daarvan of die neem van aksie opsterkte van die inhoud van hierdie boodskap streng verbode is en onwettig mag wees.
  • Kareedouw Kreosoot Werke (Edms) Beperk aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige verliesof skade, hetsy direk of indirek wat uit die gebruik van die boodskap en/of aanhangsels magvoortspruit nie.
  • Enige sienings vervat in hierdie kommunikasie is die van die individuele afsender behalwe waardie afsender spesifiek aandui dat die sienings die van Kareedouw Kreosoot Werke (Edms)Beperk is.
  • Kareedouw Kreosoot Werke (Edms) Beperk gee nie voor of gee nie die versekering en ofwaarborg nie die integriteit van hierdie kommunikasie nie of dat dit vry van foute, virusse,onderskepping of bemoeiing is nie.
 

disclaimer / webblad vrywaring

website design, search engine optimisation by ZAWebs Designs ZA Webs
web hosting by ZAWebs Hosting ZA Web Hosting